Microbial Technology Service Center

บัญชีอัตราการจัดเก็บค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบ 
ห้องปฏิบัติการงานบริการวิชาการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รหัส รายการ เครื่องมือ ค่าบริการ (บาท) หน่วย
 บุคลากรภายในจุฬาฯ    ราชการ    เอกชน 
  1. อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  ค่าวิเคราะห์เซลล์ เครื่อง Flow Cytometer ยี่ห้อ Beckman Coulter รุ่น FC500 200 300 400 ต่อตัวอย่าง (ค่าเปิดเครื่อง 500 บาทต่อครั้ง)
  ค่าวิเคราะห์ผลจากเครื่อง Flow cytometer โดยใช้ซ้อฟแวร์ Flow Software 100 150 200 ต่อชั่วโมง
  กล้องจุลทรรศน์ Inverted Fluorescent Microscope กล้องจุลทรรศน์ Inverted Fluorescent Microscope ยี่ห้อ Olympus รุ่น IX71 200 250 300 ต่อชั่วโมง
  เครื่อง Multimode microplate reader   1,500 2,500 3,000 ต่อชั่วโมง
  เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR สำหรับไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย PCR 160 200 250 ต่อชั่วโมง
  ถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจลสำหรับ DNA, RNA และโปรตีน ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย Gel Documentation ราคาขึ้นกับชนิดตัวอย่าง  ราคาขึ้นกับชนิดตัวอย่าง  ราคาขึ้นกับชนิดตัวอย่าง  ต่อตัวอย่าง
  ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Lyophilizer 350 500 600 ต่อชั่วโมง
  บ่มเพาะเชื้อ Incubator shaker 400 600 800 ต่อวัน
  แยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งขนาดเล็ก Refrigerated centrifuge 300 400 500 ต่อชั่วโมง
  ระเหยสาร Rotary evaporator 250 350 450 ต่อชั่วโมง
  ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar flow 200 300 400 ต่อชั่วโมง
  น้ำบริสุทธิ์ประเภทที่ 2   300 400 500 ต่อลิตร และนำภาชนะมาเอง
  เครื่องทำให้แตกด้วยความถี่เสียง Ultrasonic Processor        
  1. 1-5 หลอด   100 120 140 ต่อตัวอย่าง
  2. 6-10 หลอด   90 110 130 ต่อตัวอย่าง
  3. มากกว่า 10 หลอด   80 100 120 ต่อตัวอย่าง
  วัดค่าการดูดกลืนแสง UV-vis spectophotometer 150 250 350 ต่อชั่วโมง
  Fermenter
    1. ค่าเสื่อมราคา Fermenter 5 ลิตร 1,200 1,500 1,500 ต่อวัน
    2. ค่าเสื่อมราคา Fermenter 10 ลิตร 1,700 2,000 2,300 ต่อวัน
    3. ค่าเสื่อมราคา Autoclave Fermenter 500 750 1,000 ต่อครั้ง
    4. ค่าเสื่อมราคาปั๊มลม Fermenter 200 400 600 ต่อวัน
    5. ค่าเสื่อมราคา Shaker Fermenter 200 400 600 ต่อวัน
    6. ค่าแรง Technician Fermenter 750 1,000 1,500 ต่อวัน
    7. ค่าน้ำ Fermenter 200 400 600 ต่อวัน
    8. ค่าไฟฟ้า Fermenter 800 1,200 1,600 ต่อวัน
    9. ค่าบริหารจัดการ Fermenter 1,000 1,500 2,000 ต่อวัน
หมายเหตุ   ในกรณีใช้เครื่อง Fermenter ค่าแรงกะดึก คิดเพิ่ม 1.5 เท่าของราคาที่กำหนด และค่าแรงเสาร์-อาทิตย์ คิดเพิ่ม 2 เท่าของราคาที่กำหนด
​ราคาการใช้เครื่อง Fermenter ยังไม่รวมค่า pH และ DO probe (ราคาตามตกลง)
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และราคานี้อาจมีการปรับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. อัตราค่าบริการทดสอบ
  ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็งและเซลล์ปกติของมนุษย์โดยวิธี MTT หรือเทียบเท่า*   1,500 1,800 2,200 ต่อตัวอย่างต่อชนิดของเซลล์
  ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็งและเซลล์ปกติของมนุษย์โดยวิธี MTT เพื่อหาค่า Inhibitory Concentration 50   2,500 2,800 3,200 ต่อตัวอย่างต่อชนิดของเซลล์
  ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย          
    1. คัดแยกไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายจากตัวอย่างส่งตรวจ    1,200 1,500 1,800 ต่อสายพันธุ์
    2. แยกสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายให้บริสุทธิ์    350 500 600 ต่อสายพันธุ์
    3. ถ่ายภาพไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย Microscope 350 500 600 ต่อสายพันธุ์
    4. จัดจำแนกสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายด้วยเทคนิค molecular genetic และ polyphasic approach    2,800 3,200 3,800 ต่อสายพันธุ์
  การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ยีสต์และรา)   1,200 1,500 1,800 ต่อสายพันธุ์
  ทำเชื้อแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศในหลอดแอมพูล Freeze dryer 3,000 3,300 3,900 ต่อสายพันธุ์ (6 แอมพูล)
  วิเคราะห์ปริมาณไขมันหรือน้ำมันพืช TLC-FID 400 500 600 ต่อตัวอย่าง
  วิเคราะห์ปริมาณน้ำมันปิโตรเลียม TLC-FID 400 500 600 ต่อตัวอย่าง
  วิเคราะห์ปริมาณน้ำมันปิโตรเลียมทั้งหมด Oil analyzer 300 400 500 ต่อตัวอย่าง
  คัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น แบคทีเรียสร้างสารลดแรงตึงผิว แบคทีเรียย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก   10,000-20,000 15,000-25,000 20,000-35,000 ต่อสายพันธุ์
  วิเคราะห์สาร PHA Gas Chromatography 600 800 1,000 ต่อตัวอย่างต่อเข็ม
  วิเคราะห์สารมาตรฐาน 3HB/3HV Gas Chromatography 400 600 800 ต่อมอนอเมอร์
  ค่าชั่วโมงใช้เครื่องสำหรับวิเคราะห์ PHA/3HB/3HV Gas Chromatography 50 100 150 ต่อชั่วโมง
หมายเหตุ    การวิเคราะห์ปริมาณไขมันหรือน้ำมันพืช น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันปิโตรเลียมทั้งหมดให้สกัดก่อนส่งวิเคราะห์
การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TLC-FID และ Oil analyzer คิดค่าเปิดเครื่องชั่วโมงละ 100 บาท
ราคาสำหรับคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่านำแบคทีเรียไปใช้ในงานวิจัยหรือใช้เพื่อการค้า
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็งและเซลล์ปกติของมนุษย์รับตัวอย่างขั้นต่ำ 5 ตัวอย่างและต้องเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น
ระยะเวลาแปลผลขึ้นอยู่กับชนิดตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ (4-30 วัน)
ในกรณีเร่งด่วน คิดราคาเพิ่ม 2 เท่าของราคาที่กำหนด
ในกรณีต้องการผลในรูปแบบ CD คิดค่าบริการแผ่นละ 15 บาท หรือถ้าต้องการรูปผลคิดเพิ่มรูปละ 5 บาท
ออกผลการทดสอบ 1 ภาษา ถ้าต้องการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคิดเพิ่ม 100 บาท
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และราคานี้อาจมีการปรับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ Download

ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ Download

แบบฟอร์มขอรับบริการ Download